Jaarverslag 2016

2016 in Cijfers

16 Personeel

16.2 De Rechtspraak als moderne werkgever in het digitale tijdperk

Datalekken en privacy

Privacy en informatiebeveiliging is binnen de Rechtspraak een belangrijk en actueel thema. Persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor een goede en zorgvuldige rechts­pleging en procesvoering. Burgers moeten er op kunnen rekenen dat hun persoons­gegevens niet op straat komen te liggen. Daarom streeft de Rechtspraak er naar om zorgvuldig om te gaan met de informatie en de persoonsgegevens waarover zij beschikt. Dit betekent dat de Rechtspraak technische en organisatorische maat­regelen heeft genomen en neemt om informatie te beschermen die te herleiden is tot geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen.

Sinds 1 januari 2016 zijn overheden en andere organisaties verplicht datalekken te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. In bepaalde gevallen moet een datalek ook aan de betrokkene, dat is degene wiens of wier persoonsgegevens zijn gelekt, worden gemeld.

Een intern datalekteam ondersteunt de Rechtspraak bij het beoordelen van datalekken. In 2016 is in 17 gevallen een datalek gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Te denken valt aan diefstal of verlies van gegevensdragers (tablet, laptop, telefoon), (proces)stukken die per abuis worden verzonden aan een foutief geadresseerde en poststukken die niet aankomen, dan wel verkeerd worden bezorgd.

Het vervallen van werkzaamheden

Vanwege digitalisering zullen werkzaamheden komen te vervallen. De Rechtspraak begeleidt de mensen die dit betreft zorgvuldig zo goed mogelijk naar een nieuwe baan. Ook om andere redenen kan het voorkomen dat besloten wordt dat een functie in de toekomst niet meer nodig is. De medewerkers die dit aangaat komen in een Van-Werk-naar-Werk-traject (VWNW) te zitten. Tijdens dit traject worden ze begeleid naar een nieuwe baan.

Tabel 31 geeft weer hoeveel medewerkers in- en uitgestroomd zijn in een VWNW-traject. Instroom betekent dat een kandidaat vanuit zijn functie in een VWNW-traject is gestroomd. Uitstroom betekent dat deze medewerker uit het traject is gestroomd, veelal in een nieuwe functie. Het VWNW-traject kent twee fases: een vrijwillige en een verplichte fase. De vrijwillige fase is van toepassing wanneer er nog geen functies zijn opgeheven of overtolligheid is vastgesteld, maar deze situatie wel dreigt, of wanneer de werkplek wordt verhuisd naar een locatie op meer dan een half uur reis­afstand. De verplichte fase gaat in wanneer functies worden opgeheven of over­tolligheid is vastgesteld.

Tabel 31. VWNW-kandidaten 2016

 Vrijwillig Verplicht Totaal
Instroom 2016 60821881
Uitstroom 2016 4853101
Stand 1 januari 2017 12768780
 

Ziekteverzuim

In tabel 32 wordt de ontwikkeling in ziekteverzuim weergegeven. In 2016 betrof het ziekteverzuim 5,1 procent, een lichte stijging ten opzichte van 2015 (4,8 procent) en 2014 (4,6 procent). De Rechtspraak ontwikkelt maatregelen om het ziekteverzuim te beheersen.

 

Tabel 32. Ziekteverzuim in 2014-2016

 verzuimpercentage 2014 verzuimpercentage 2015 verzuimpercentage 2016
 mannenvrouwentotaalmannenvrouwentotaalmannenvrouwentotaal
Rechterlijke ambtenaren en Gerechtsambtenaren *3,7%5,1%4,6%4,1%5,2%4,8%4,5%5,4%5,1%
Landelijke diensten**4,2%6,7%5,0%4,0%6,6%5,0%3,7%6,9%5,0%
Totaal 3,8% 5,2% 4,6% 4,1% 5,3% 4,8% 4,4% 5,5% 5,1%
* = Alle directe en indirecte ambtenaren
** = SSR, LDCR, Spir-it en m.i.v. 2015 ook Rvdr