Jaarverslag 2016

2016 in Cijfers

13 Doorlooptijden

13.1 Landelijk totaalbeeld doorlooptijden

 

De mate waarin de doorlooptijden bij de rechtbanken in 2016 aan de normduur voldeden is, alle zaken bij elkaar genomen, vrijwel gelijk gebleven aan 2015. De duur van belastingzaken en kantonzaken is in lichte mate achteruitgegaan7 en die van vreemdelingenzaken ging in lichte mate vooruit.

Bij de rechtbanken is in grote lijnen geen vooruitgang te zien sinds 2013, behalve in de duur van de behandeling van contradictoire handelszaken en van vreemdelingenzaken.

 

Bij de gerechtshoven was totaal bezien de duur in 2016 weliswaar ongeveer gelijk aan die in 2015, maar wel met enkele verschuivingen. De duur van belastingzaken en handelsrekesten verbeterde, terwijl de duur van strafzaken, jeugdbeschermingszaken en insolventiezaken in 2016 juist toenam.

Bij de gerechtshoven is in vergelijking met 2013 wel enige vooruitgang geboekt door verkorting van de duur van raadkamer-strafzaken, EK-strafzaken, handelsrekesten en hoger beroep belastingzaken. Echter, de duur van rechtszaken lag in 2016, behalve bij familiezaken en belastingzaken, bij de gerechtshoven nog steeds relatief ver van de normering af.

De duur van bodemzaken bij het CBb nam zowel in 2015 als in 2016 met 9 procent af.

 

We spreken van verbetering bij een toename van het percentage binnen de norm met 3 procentpunten of meer en van een achteruitgang bij een afname van het percentage met 3 procentpunten of meer.