Jaarverslag 2016

2016 in Cijfers

11 Productiviteitsontwikkeling

11.1 Productie ten opzichte van de afspraken met de Minister van Veiligheid en Justitie

Met de Minister van Veiligheid en Justitie worden afspraken gemaakt over de te realiseren hoeveelheid af te handelen zaken. Die afspraken zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op de prognoses van het zaaksaanbod, die worden berekend samen met het WODC via prognosemodellen.

Het door de Minister toegekende budget (bijdrage) komt vervolgens tot stand door het productievolume te vermenigvuldigen met de voor een periode van drie jaar vastgelegde prijzen per productgroep. De middelen (opbrengsten) van de Rechtspraak worden voor het overgrote deel verkregen uit de productie van zaken.

Na afloop van het jaar wordt op basis van de werkelijk behaalde productie afgerekend.

In tabel 6 is weergegeven hoe de realisatie van de productie zich in absolute zin verhoudt tot de productieafspraken met de Minister. In 2016 lag het aantal afgehandelde zaken ongeveer 11 procent lager dan de afspraken met de Minister. Veelal volgde dit op het uitblijven van instroom. Vooral de productie van vreemdelingen­zaken, zaken bij het CBb en kantonzaken bleef achter bij de productieafspraak 2016 met de Minister. De productie van belastingzaken (eerste aanleg en vooral hoven) oversteeg de afspraken.

 

Tabel 6: productie ten opzichte van de afspraken met de Minister, 2016

 begroting afspraken in aantallen productie in aantallen productie t.o.v. afspraken
Rechtbanken 1.722.930 1.534.090 89%
Kantonzaken excl. akten en Mulder a.o.1.132.250973.25086%
Civiele zaken exclusief akten en verklaringen294.460279.49095%
Reguliere bestuurszaken52.05049.93096%
Vreemdelingenzaken39.31029.73076%
Belastingzaken26.63027.050102%
Strafzaken excl. overtredingen178.240174.65098%
    
Gerechtshoven 56.520 57.020 101%
Civiele zaken14.41013.91097%
Strafzaken36.72035.67097%
Belastingzaken5.3907.430138%
    
CRvB 8.470 7.920 93%
    
CBb 1.160 980 84%
    
Totaal (excl. akten) 1.789.080 1.600.010 89%
Akten en verklaringen zijn buiten beschouwing gelaten.