Jaarverslag 2016

2016 in Cijfers

10 Productie- en werkvoorraadontwikkeling

10.1 Productieverdeling

Ingestroomde zaken worden behandeld en afgedaan, hetgeen productie wordt genoemd. Figuur 3 toont de verdeling van de productie over de verschillende rechtsgebieden. Naast de absolute aantallen zaken in de blauwe rijen, is ook de verdeling van de werklast over de verschillende rechtsgebieden (in de oranje rijen) weergegeven. Werklast is een gewogen productiemaat, die rekening houdt met verschil in bewerkelijkheid van verschillende zaken. Kantonzaken zijn relatief licht (minder bewerkelijk), terwijl bestuurszaken en hoger beroepen vaak meer werk kosten (bewerkelijker zijn).

 

Het aantal kantonzaken is verreweg het grootst. Het feit dat voor kantonzaken het aandeel in werklast in minuten zoveel kleiner is, geeft aan dat dit relatief lichte (weinig bewerkelijke) zaken zijn. Zijn de oranje rijen in de figuur echter groter, zoals bij de civiel, straf en bestuur, dan betekent dit dat relatief zware (bewerkelijkere) zaken zijn behandeld.

Hoewel strafzaken in de media en bij het publiek meestal meer aandacht krijgen, blijkt dat in 2016 bijna driekwart, 72 procent, van de zaken civielrechtelijk van aard is. Dit zijn handelsgeschillen en familiezaken (inclusief civiele kantonzaken). Het aandeel strafzaken bedraagt 20 procent en de resterende 8 procent betreft bestuurszaken, vreemdelingenzaken en belastingzaken.

Gewogen naar werklast is de verdeling anders. De behandeling van civiele zaken zorgt voor bijna de helft (48 procent) van de werklast, de behandeling van strafzaken voor een kwart (26 procent) en de behandeling van bestuurszaken inclusief belastingzaken en vreemdelingenzaken ook voor een kwart (26 procent).

Dit beeld is, zowel voor aantallen zaken als voor de werklastverdeling, redelijk stabiel over de laatste jaren. In 2016 is het aandeel bestuursrecht toegenomen ten koste van civielrecht. Binnen de rechtsgebieden kunnen ook verschuivingen plaats­vinden. Zo nemen bijvoorbeeld de familiezaken relatief toe, waar de handelszaken afnemen. Bij bestuursrecht neemt in 2016 het belang van belastingzaken en vreemdelingenzaken toe, terwijl de algemene bestuurszaken relatief afnemen.